NY 5 – Hichem Djouhri – Optimal Overwriting Strategies for Hedging 401K & IRA Portfolios

$25.97

NY 5 - Hichem Djouhri - Optimal Overwriting Strategies for Hedging 401K & IRA Portfolios

$25.97

Add to cart

NY 5 – Hichem Djouhri – Optimal Overwriting Strategies for Hedging 401K & IRA Portfolios